Kdy a kde se setkáváme

Dialog na cestě a Pražský klub spisovatelů se schází  většinou 3. úterý v měsíci v 18 hodin v zasedací místnosti ve dvoře vlevo, Vítkova 13, Praha 8 – Karlín. Jde o ohlášené akce, sledujte pozvánky na našich webových stránkách.

Videozáznamy z akcí a další zajímavé přednášky můžete sledovat na Dialog na cestě youtube

Číst dál...

Kontakty

Číst dál...

 Každé úterý v 18.15 hodin NO CČSH,  Vítkova 13,  Praha 8 - Karlín

 

  

 Číst dál... Číst dál...

Vedoucí:

PhDr. Olga Nytrová
Vítkova 13
180 00 Praha 8 - Karlín

tel: 608 160 446
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.dialognaceste.cz

Zástupkyně:

RNDr. Markéta Hlasivcová
Vítkova 13
180 00 Praha 8 - Karlín

tel: 723 383 159
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.dialognaceste.cz

kontakt

Vyloučení odpovědnosti

Cílem tohoto portálu je poskytovat informace a články související a popisující činnost literárně dramatického klubu "Dialog na čestě" a prezentovat tvorbu členů tohoto klubu a jejich přátel. Pokud bude portál upozorněn na určité nesrovnalosti, rádi chybu co nejdříve odstraníme, pokud to bude v našich možnostech.

Portál obsahuje odkazy na jiné externí webové stránky, na který nemá žádný vliv a neručí za jejich obsah a funkčnost.

Záměrem autora bylo nepoužívat pro publikaci žádné materiály chráněné autorskými právy nebo, pokud to není možné, uvést údaje o autorských právech vztahujících se k příslušnému objektu. Pokud objevíte nějaký neidentifikovaný objekt chráněný autorským právem, autor nemohl toto autorské právo stanovit. V případě takovéhoto nezáměrného porušení autorských práv autor odstraní tento objekt z publikace nebo po oznámení této skutečnosti alespoň uvede údaj o příslušných autorských právech.

 

O nás

Jsme otevřené společenství tolerantních lidí, kteří respektují svobodu názoru. Pokoušíme se být si navzájem bližními, pomáháme si, můžeme se na sebe spolehnout. Přemýšlíme o víře, píšeme z pozic zastánců křesťanského životního přístupu. Klademe si stále otázky a reflektujeme základní životní hodnoty. Náš postoj je ekumenický. 

Číst dál...
Dialog na cestě

Dialog na cestě oslavuje 10 let

Číst dál...
Deset let 2

 

Literárně dramatický klub Dialog na cestě slaví deset let svého působení. Jedná se o společenství lidí oslovených „krásným písemnictvím" a zabývajících se aktivně literaturou, zejména poezií a esejistikou, ale také fotografií, výtvarným uměním nebo hudbou. Získané zkušenosti členové a příznivci promítají i do práce redaktorské a editorské při přípravě vlastních, ale i řady dalších sborníků, almanachů a knih. Pro všechny zúčastněné jsou zároveň neopominutelné křesťanské kořeny naší evropské kultury. Více viz www.husiti.cz/dialognaceste.

Všechen skutečný život je setkáním.
Martin Buber

 

Ráda se přiznávám, že možnost hlubší komunikace mezi lidmi mne začala zajímat již v čase dospívání. Cítila jsem podvědomě, že mnozí z nás touží po dialogu s bližním. Že většinou dokážeme naslouchat a přejeme si, aby někdo naopak doopravdy naslouchal nám a aby to bylo skutečně vzájemné. Pokud v rozhovoru společně hledáme pravdu, pak je dialog událostí, znamená cestu, posun. Jako středoškolačka jsem v době uvolnění druhé poloviny 60. let minulého století měla možnost navštěvovat přednášky významného českého filosofa a pedagoga, prof. Milana Machovce. Zaujala mne jeho myšlenka o dialogu, který je nejvyšší formou vzájemné lidské komunikace. Jedná se o způsob rozhovoru, při němž dochází k bytostnému rozevření člověka člověku – nejde tedy o pouhou výměnu názorů. Připomeňme si v této souvislosti, že dialogu nás učí i vzdělaní duchovní pastýři a také odedávna básníci a spisovatelé. V dnešní době se na dialog jako důležitou součást své profese chvályhodně zaměřují i nejrůznější „koučové" a odborní poradci.

Oblíbeným tématem jsem se zabývala i během své dramaturgické a publicistické profesní dráhy. Proto jsem uvítala možnost vrátit se k problematice dialogu v 90. letech, kdy jsem jako publicistka připravovala pro rozhlas půlhodinovky „Praha a její lidé". Mnoho zajímavých úvah o dialogu a mnohém jiném v nich zaznělo například z úst filosofů M. Machovce, L. Hejdánka, M. Balabána, I. Tretery, Z. Neubauera a dalších osobností. Dialog jako jedno ze svých „životních" témat jsem zpracovávala i literárně formou esejí a básní. Když jsem později dostala možnost působit v Církvi československé husitské, zjistila jsem, že jsou zde moudře podporovány i kulturně tvůrčí aktivity. To mne přivedlo k myšlence založit na této půdě literárně dramatický klub, který jsem nazvala Dialog na cestě. V jeho rámci vedeme dialog, v němž jde o celostní partnerství, o spirituální důvěru, ocitáme se v „nejvyšších patrech" a věci se nám otevírají.

Začátkem července 2013 jsme oslavili desetileté jubileum Dialogu na cestě. Na podvečerním setkání v Karlíně nejprve všechny přivítal ThDr. Jiří Vaníček. Potom promluvil vzácný host, prof. Milan Balabán. S básnickou invencí a teologickou hloubkou nám líčil, jak Bůh sám se sebou vede dialog, zvažuje věci, trpí s námi, sestoupil k nám ve svém Synu. Hospodin se radí sám se sebou, vede dialog s Ježíšem, Duchem svatým, zřejmě též se sborem andělů, to nevíme. M. Balabán ke zvolenému tématu vyložil příběh Jonášův a osud krvavého města Ninive. „LOGOS určuje řád života. Stvořitel není nečinný, stále vše zvažuje a znovu rozhoduje. Dává nám svou lásku a milost. ...My také máme vést vnitřní dialog sami se sebou, potom s bližními, se spoluvěřícími a posléze i s celým kosmem. Naše modlitby by měly vyústit v modlitbě za kosmos. Nemáme mít ‚úzkoprsé srdíčko'." Další vzácný host prof. Z. Kučera brilantně pohovořil o filosofu Martinu Buberovi. Uvedl, že když naše Já oslovuje Ty druhého, vzniká zvláštní pouto, vstupujeme do vztahu. Aplikoval tyto souvislosti i na Trojici – Bůh je ve vztahu k Synu a skrze něj naslouchá Duchu svatému. Zamýšlel se na tím, jak vidí Hospodin lidské bytosti a analyzoval novozákonní pohled, který vnímá člověka jako neopakovatelnou a jedinečnou lidskou bytost. K oslavě výročí se potom vtipnými verši na téma dialogu přidal i další host, humorista, spisovatel a vysokoškolský pedagog, PhDr. Ing. Jan Vodňanský. Následovala prezentace RNDr. Markéty Hlasivcové tvořená fotografiemi z akcí Dialogu na cestě. Všichni jsme si tak v průřezu připomněli řadu literárních aktivit básnických, recitačních i editorských. Také naši práci pastorační a podporu nadaných lidí v nouzi.

Dialog je výrazným mottem lidské kultury a pomáhá nám rozpoznávat svou cestu, naplňovat poslání. Tříbíme dialog po celý život během setkávání s bližními. Projevuje se v něm, nakolik jsme vůbec schopni respektovat a ctít člověka vedle sebe, brát jeho myšlenky i city a hodnotové postoje seriózně, pokoušet se hledat společně s ním pravdu. Současně přirozeně toužíme vést dialog i se svým Stvořitelem, který nás vnímá naprosto vážně. Jsme jeho partneři. Naslouchá nám a dává nám ty impulsy, které potřebujeme. Projevuje závan své vůle. Vnáší do naší duše pravý klid, rozeznáváme kontury svého údělu. Ujasňují se nám naše hřivny. Vést takovýto dialog, například v modlitbě, ovšem není snadné.

Když z labyrintu světa sestoupíme do ráje svého srdce, řečeno s Komenským, nacházíme tam přítomnost Boží. Jsme oslovováni ve své niterné podstatě, ve středobodu svého bytí, vnímáme pravou moudrost, tu Boží.

PhDr. Olga Nytrová

Číst dál...
onas

 

Čím je nám "Dialog na cestě"?   

"Když je srdce přetékající studnou, ohlíží se, hledá jinou studnici," říká Goethe ve svém Faustovi a my víme, že ve slovech klasikových rezonuje Bible. Při setkávání by opravdu mělo jít o to oslovovat srdce druhého a otevírat mu to své - kontaktem s bližními bytostně vyzráváme. Pobývání pospolu, spolupráce a vzájemná pomoc, vedení dialogu, považujeme za nezbytné. Náš klub je vícegenerační.    Je nám velmi blízké, co říká filosof Milan Machovec v knize Smysl lidské existence: "Dialogem rozumíme víc než pouhou diskusi, výměnu názorů. Dialogem rozumíme nejvyšší formu vzájemné lidské komunikace, při které se ve vzájemném styku dvou (či více lidí) z obou stran vědomě usiluje o takovéto celkové rozevření člověka člověku. Dialog je tedy jakákoliv cílevědomá komunikace, resp. je diskuse bytostná, ve které se "nasazují" všechny vnitřní schopnosti partnerů, nejen jejich vědomosti či názory."    Mějme odvahu k dialogu, vystavme se mu, vychutnejme radost z jeho vzájemnosti a opravdovosti.

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas

   Jak vypadá naše tvůrčí dílna:  Jeden druhému necháváme nahlédnout do svých básní, úvah, povídek, glos, črt, fejetonů, kázání, esejů i jiných žánrů. Tvoření je pro nás společnou radostí. Vlastní tvorbu si vzájemně přibližujeme i prostřednictvím autorského čtení. Dělíme se však pravidelně také o literární lásky z nejrůznějších žánrových oblastí. Nejzajímavější výsledky naší práce prezentujeme v křesťanském tisku a rozhlasu, na našich webových stránkách a ve sborníku. Další významnou formou prezentace naší tvorby jsou literární matiné, vystoupení pro dospělé i pořady pro děti.

 

  

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
     

"Nejde o to, aby se ze všech zúčastněných stali spisovatelé a herci, ale o tvůrčí radost, sebezdokonalení, o zdravou sebereflexi, zvýšení sebejistoty ve veřejném vystupování," shrnuje naše snahy zakladatelka klubu, dr.Olga Nytrová.

 

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
 
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
       

V našem společenství Dialog na cestě prožíváme společně dary účastenství, kultivujeme svou schopnost vcítit se do druhého a být mu oporou a inspirací, společně vytváříme příznivou atmosféru, z níž klíčí radost a vnitřní růst každého jedince. Respektujeme v nejhlubším nitru člověka hlubinné a tajemné spojení s oblastí transcendentna.  

Číst dál...
onas
 
Číst dál...
onas
 

 

Společně tříbíme svá nadání, obdarování, charismata – schopnost kultivovaně se vyjádřit literárně i v řečnickém projevu, uveřejňovat kvalitní tvorbu formou časopiseckou, ve sbornících, almanaších a knihách, uplatňovat se v rozhlase a při různých živých vystoupeních v kostelích, kulturních domech, klubech a při nejrůznějších veřejných setkáních apod. Vyjadřujeme se také výtvarně, děláme grafiky, kresby, pastely oleje, fotografie umělecké i dokumentární atd.    Jde nám o duchovní hodnotu a etický náboj toho, čím se zabýváme. Vzděláváme se pravidelně, čteme krásnou i odbornou literaturu, pracujeme na sobě, aby naše vlohy neležely ladem, ale byly tu k radosti a obohacení druhých i našemu vlastnímu.   U poezie si vážíme dosud nedoceněné noetické hodnoty a chceme na ni poukazovat. Souhlasíme s názorem, že poezie tu není od toho, aby tajemství odhalovala, ale aby na ně upozorňovala. 

 

 

.

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas

 

LIDSKOST A PŘÁTELSTVÍ Lidskost a přátelství chci velebit a všechno, co se s dobrým srdcem pojí: laskavost, bodrost, ochotné soucítění, ruku, jež pomocně se chápe ruky tvojí a rány neudílí, ale mírní, hojí. … To všechno chtěl bych věrně oslavit, dobrotě lidské svoji poctu vzdát, co na rozumu, jenž se k srdečnosti druží a na slušnosti měl jsem vděčně rád, za to vše dobré toužím děkovat vám všem, kdo dobré srdce máte; seznal jsem věru za života svého, co ukrutnosti v sobě může člověk nést i co zas dobro jest, já poznal ode všeho, co v lidské bytosti je dobrého i zlého, bych vzýval dobrotu a lidskosti se kořil a ctnostem, které spojeny jsou s nimi: ba věru na člověčenství to nejkrásnější a světa toho nejryzejší dobrodiní- toť lidskosti je zář, jež nás bytostmi světla činí.       

Josef Čapek, Básně z koncentračního tábora, Fr.Borový, Praha 1946

 

Básně z koncentračního tábora, Fr.Borový, Praha 1946

Číst dál...
onas

Dr. Albert Schweitzer – zastánce kritického myšlení a úcty k životu    „Pravé myšlení dává spoluhovořit srdci….Žádný sluneční paprsek se neztratí, ale zeleň, kterou probouzí, potřebuje čas, aby vzklíčila a tomu, kdo seje, není vždy určeno dožít se žatvy.   …Jediné, na čem záleží, je usilovat o to, aby v nás bylo světlo. Toto úsilí jeden na druhém pociťuje a kde světlo v člověku je, tam z něho vyzařuje. Nikdo z nás neví, co způsobuje a co lidem dává. Je nám to skryto a má to skryto zůstat. Někdy z toho smíme trošku zahlédnout, abychom neztratili odvahu. Působení síly je ve všech oblastech tajuplné. …   Etika úcty k životu však má na všechny lidi, ať jsou v jakékoli životní situaci, ten vliv, že je nutí, aby se ve svém nitru ustavičně zabývali všemi lidskými a životními osudy, které se kolem nich odehrávají, a aby se lidsky věnovali tomu, kdo potřebuje někoho druhého.   Nedopřává vědci, aby žil jen pro svou vědu, i když je tím velice užitečný. Umělci nedovoluje, aby žil jen svému umění, i když jím mnoha lidem něco dává. Člověku pohlcenému vlastním zaměstnáním zapovídá pomyšlení, že svou profesionální činností vykonal už vše. Ode všech vyžaduje, aby alespoň kousek svého života obětovali jiným lidem.

Číst dál...
onas

 Relaxujeme    Nebojte se - nezapomínáme v žádném případě na odpočinek. Užíváme si volnou zábavu, sport a výlety rozhodně nezanedbáváme, protože známe zásadu, že ve zdravém těle zdravý duch. Můžete se o tom přesvědčit na našich pravidelných literárních matiné.

 

 

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Spolupráce:

Ludvík Vaculík napsal výstižně : „K nadání patří i schopnost spolupráce s jinými nadanými. To je otázka, s níž se každý někdy v životě musí vypořádat. Prosadit se a přitom vidět a uznat schopnosti jiných lidí, to je předpoklad

úspěchu.“ (in Poslední slovo, Lidové noviny)

 

 

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
O

 

„Jako je pravda, že mohu mít úctu a důvěru jen k tomu, kdo mi svůj názor nevnucuje, ale nechává mi naprostou svobodu ( a to i tím, že na mě nehledí jako na trpaslíka, nedorostlého k jeho výšinám), tak i jemu umožňuji mít úctu ke svému mínění, když se nijak nešetrně nedotýkám jeho svobody myslet si cokoliv jiného. Rozhodně to však nemá znamenat, že je tolik pravd, kolik je lidí, že každý má svou nedotknutelnou pravdu, jak se z mnohosti názorů někdy zjednodušeně vyvozuje. A také to neznamená, že máme vedle sebe chodit po špičkách, abychom snad jeden druhému nenabourali jeho mínění. Naopak, všechna mínění je právě nutno podrobovat kritice, aby se zjistilo, zda jsou pravdivá. Znamená to jen, že každý přicházíme k pochopení odjinud, a tak zahlédáme pravdu jinak...“(Ludvík Procházka, Gemma 4/1994 s.2, vysíláno v březnu na rozhlasové stanici Praha v pořadu Živá slova).

Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Číst dál...
onas
Dialog Chiorelio Tvořivé slovo dialogu: in Chiolerio , M.: Blaze tomu, kdo slyší tato slova, První setkání se Starým zákonem, nakl.PAULÍNKY, 1997Tvořivé slovo dialogu    Pro zjednodušení si připomeňme Buhlerovu teorii jazyka, v níž mluví jasně o třech „funkcích“ jazyka: slovo jako výraz (Ausdruck), jako znázornění (Darstellung) a jako výzva (Appell). I když tyto tři formy nikdy nepůsobí v čistém stavu, ale nacházejí se v našem životě vždy smíšeny, můžeme v lidské zkušenosti jasně rozpoznat slovo, které má charakter symbolu ( znázornění), symptomu (vyjádření něčeho vnitřního) a signálu (výzva k druhému. Jsou to tři funkce slova, které vysvětlují tři aspekty našeho bytí. :    a/ ve vztahu k přírodě, ke světu a k dějinám je slovo používáno pro informaci, v didaktice a v exaktních vědách /sdělovat něco/;    b/ ve vztahu k nám samým slovo vyjadřuje, vypráví a vzniká z touhy říci něco o sobě, byť s rizikem a úsilím předvést se; v tomto smyslu je užíváno např. v poezii, při zpovědi /sdělit sebe/;    c/ ve vztahu k druhým je to slovo, které vyjadřuje touhu po „vztahu“ s tím druhým.  Biblický Adam dává jméno zvířatům, ovšem nejen že se s nimi nepouští do rozhovoru, ale dychtivě hledá někoho, kdo by se mu podobal, s kým by mohl navázat vztah. Také my víme, jak je důležité, že je zde někdo „ty“, schopný přijmout naši potřebu svobodně se dát. Je to nejhlubší význam, ukrytý za každým naším slovem. Vždy, když vystupujeme z ticha, někoho vyzýváme, snažíme se vytvořit společenství, ale i když setrváme v tichu a odmítáme mluvit, v podstatě tak vyjadřujeme nostalgii po komunikaci jakožto hodnotě, neschopnost, ale přesto potřebu autentické komunikace /sdělovat se navzájem/.

 

Číst dál...
onas

- Z televize Internetové odkazy na Literárně dramatický klub Dialog na cestě v České televiziReportáž o Literárně dramatickém klubu Dialog na cestě, 20. 4. 2008: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/308298380060008/video/ Sváteční slovo spisovatelky a duchovní Olgy Nytrové, 7. 9. 2008: /Popis: O dialogu v bibli a v poezii/http://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/308298380080014-svatecni-slovo-spisovatelky-a-duchovni-olgy-nytrove/ Patriarcha Špak /Popis: Portrét významné osobnosti Československé církve husitské. Připravili O. Nytrová a J. Nosek/http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/309298380070010/video/90 let Církve Československé husitské, 17. 1. 2010  /Popis: Ohlédnutí za životem a společenstvím věřících. Připravili O. Nytrová a J. Nosek/http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/310298380070002/video/  -

 

Z  časopisuHusita

Číst dál...
onas
Vyšlo v časopise Husita č. 2 - 2011

Číst dál...
onas
Vyšlo v časopise Husita č. 2 - 2011 

 

onas

Powered by PD CČSH